فروش خودروهای مدیران در لیزینگ کشاورزی

 

جهت کسب اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات ،به نزدیکترین نمایندگی مجاز و یا به نشانی اینترنتی شرکت صنایع خودرو سازی مدیران(مدیران خودرو) مراجعه نمایید.