مجمع عمومی شرکت واسپاری مهر کشاورزی

مجمع سالیانه لیزینگ کشاورزی
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری مهر کشاورزی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ در روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ راس ساعت ۱۰:۳۰ با حضور کلیه نمایندگان قانونی سهامداران در محل شرکت برگزارشد. ابتدا آقای اله دینی مدیرعامل شرکت، گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع را ارائه نود و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، با تقسیم ۱۰% از سود خالص بین سهامداران موافقت شد؛ و در پایان سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و روزنامه ابراری اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع عمومی فوق العاده شرکت واسپاری مهر کشاورزی نیز در همان روز ساعت ۱۱:۳۰ با حضور کلیه نمایندگان سهامداران برگزار گردید که طی آن پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران، سود انباشته و آورده نقدی تصویب گردید؛ شایان ذکر است که پیشتر نیز در سال ۱۳۹۹ سرمایه شرکت طی دو مرحله به ترتیب از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال و از ۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است.