رئیس هیات مدیره واسپاری مهر کشاورزی در مصاحبه با ماهنامه سیمای بانکداری مطرح کرد:
کسب و کار خرد ، راه گذار از وضعیت دشوار پیش رو